foto_01foto_02foto_03foto_04foto_05foto_06
Tu jesteś: Hydro-Tech - strona główna » BIURO OBSŁUGI KLIENTA » Przyłącza wodno-kanalizacyjne

Jak wykonać przyłącze wodno-kanalizacyjne

 

1. Wnioskodawca powinien wystąpić do Spółki Hydro-Tech w Nowogrodźcu z wnioskiem o wydanie Warunków technicznych (WT) przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz dołączyć załączniki:

 

a) mapę zasadniczą / mapę do celów projektowych z planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym, określającym usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu - 2 szt. 

 

2. Na podstawie kompletnego wniosku Spółka wydaje Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

 

3. Wnioskodawca powinien zawiadomić Spółkę o zamiarze budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego minimum 7 dni przed rozpoczęciem prac składając w siedzibie Spółki  (osobiście, pocztą lub mailowo) Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wraz ze zleceniem wpięcia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.


Do zgłoszenia należy obligatoryjnie załączyć:

1. Plan sytuacyjny przyłączy zawiarający:

- trasy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego,

- parametry techniczne przyłączy, w tym: długości odcinków, średnice, materiał, spadki, rzędne posadowienia, lokalizacja zestawu wodomierzowego zaznaczona na rzucie budynku (schemat). 

2. Zgody właścicieli terenów, przez które będą przechodziły przyłącza.

3. Decyzję o zajęciu pasa drogowego.

 

4. Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne należy wykonać w sposób ściśle określony w otrzymanych Warunkach technicznych oraz w opracowanym przez Wnioskodawcę planie sytuacyjnym. Przyłącza należy pozostawić w stanie odkrytym w celu dokonania odbioru przez pracownika Hydro-Tech sp. z o.o.


5. Hydro-Tech sp. z o.o. dokona odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego nie później niż w ciągu 7 dni od planowanej daty wykonania przyłącza (lub w uzgodnionym terminie).


Po pozytywnym odbiorze nastąpi:

- podpisanie Protokołu odbioru przyłącza,

- wpięcie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do sieci,

- montaż wodomierza.


6. Po odbiorze przyłącza Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić się w siedzibie Spółki (Biuro Obsługi Klienta) w celu podpisania Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków (tzw. woda budowlana) w terminie 7 dni od podpisania Protokołu odbioru przyłącza.

Należy posiadać przy sobie dowód osobisty oraz dokument własności, np. Akt notarialny.


7. Wnioskodawca dokona geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych przyłączy i przekaże w oryginale mapę powykonawczą do Hydro-Tech sp. z o.o. w Nowogrodźcu.

 

8. Przed zamieszkaniem należy zgłosić przyłącza wod.-kan. do odbioru końcowego wraz z następującymi załącznikami:

 

a) warunki techniczne wraz z planem sytuacyjnym - część sanitarna,

b) mapy inwentaryzacji powykonawczej przyłączy z naniesionym budynkiem,

 

 9. Zawrzeć Umowę z Hydro-Tech Sp. z o.o. w Nowogrodźcu na docelową dostawę wody i odprowadzanie ścieków.