foto_01foto_02foto_03foto_04foto_05foto_06
Tu jesteś: Hydro-Tech - strona główna » POIiŚ

 

Projekt „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap II”

 

nr POIS.02.03.00-00-0003/16

 

w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 

 

Beneficjent:

Hydro-Tech sp. z o.o.

 

Całkowita wartość projektu:

52.748.071,59 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich:

26.836.893,75 zł

 

Okres realizacji:

II kw 2016 – II kw 2021

 

Cel projektu:

Budowa 44,11 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zebrzydowa, Nowa Wieś, Czerna, Godzieszów i Wykroty w celu stworzenia warunków technicznych umożliwiających podłączenie 3.691 nowych użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej co wpłynie na poprawę warunków ich życia. Wraz ze wzrostem osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków zmniejszy się ilość niezagospodarowanych ścieków.

Wzrost bezpieczeństwa i gwarancji dostawy wody dla mieszkańców Godzieszowa i Zebrzydowej, poprzez przebudowę 6,83 km sieci wodociągowej.

Wdrożenie systemu monitoringu sieci wodociągowej, który zwiększy kontrolę dystrybucji wody poprzez szybkie wykrywanie awarii sieci, a co za tym idzie zmniejszenie strat wody.

Opis projektu


Wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadań: 

    1. Budowa Kanalizacji Sanitarnej w ZEBRZYDOWEJ - etap II

    2. Budowa Kanalizacji Sanitarnej w NOWEJ WSI

    3. Przebudowa sieci Wodociągowej w GODZIESZOWIE

    4. Przebudowa sieci Wodociągowej w ZEBRZYDOWEJ

    5. Budowa kanalizacji sanitarnej w WYKROTACH


Roboty budowlane dla zadań: 

1. Budowa Kanalizacji Sanitarnej w CZERNEJ

2. Budowa Kanalizacji Sanitarnej w NOWEJ WSI

3. Budowa Kanalizacji Sanitarnej w GODZIESZOWIE

4. Budowa Kanalizacji Sanitarnej w ZEBRZYDOWEJ - etap II

5. Przebudowa sieci Wodociągowej w GODZIESZOWIE

6. Przebudowa sieci Wodociągowej w ZEBRZYDOWEJ

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w WYKROTACH

 

Dostawa materiałów i usług: 

1. Rozbudowa monitoringu sieci i stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami służącymi do monitorowania bieżących odczytów związanych z parametrami sieci i stacji uzdatniania wody (system typu SCADA)

 

Efekt rzeczowy i ekologiczny

Wskaźniki produktu


Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej  
 44,11 km
Długość przebudowanej sieci wodociągowej 
6,83 km
Liczba wdrożonych inteligentnych systemów            
zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi
1 szt.

 

 

  Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

 

Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej,
którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu     
 3 691 osób

 


 


Opracowanie dokumentacji budowlanej dla budowy sieci kanalizacyjnej w m. Czerna i Godzieszów


Projekt budowlany dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czerna i Godzieszów został opracowany przy współudziale dofinansowania ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w wysokości 194.522,50 zł w ramach projektu nr POIS.01.01-00-00-308/14.

 


 

Nakłady ogółem oraz źródła finansowania inwestycji


„Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap II”


43,7 mln zł netto / 53,4 mln zł brutto

w tym koszty poza projektem:

0,58 mln zł netto / 0,65 mln zł brutto


 

Zgłaszanie nieprawidłowości:


a)  przez specjalny adres e-mail naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub

b)  przez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.

 

Dodatkowe informacje link: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe