administracja: gość | - Zaloguj

Fundusz Spójności

Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. i został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Pomoc z Funduszu Spójności ma zasięg krajowy. Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej.


W perspektywie finansowej 2007-2013 środki Funduszu Spójności w Polsce przyznawane są w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Celem tego programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

 

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 37,6 mld euro, z czego wkład unijny to 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,7 mld euro.

 

Więcej informacji na temat Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 można znaleźć na stronach:

Portal funduszy europejskich 2007-2013 www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl,

Portal Programu Operacyjnego Infastruktura i Środowisko 2007-2013 www.pois.2007-2013.gov.pl,

Mapa dotacji www.mapadotacji.gov.pl,

Ministerstwo Rozwoju - Instytucja Zarządzająca www.mr.gov.pl ,

Ministerstwo Środowiska - Instytucja Pośrednicząca w zarządzaniu POIiŚ www.mos.gov.pl,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl, www.pois.nfosigw.gov.pl,  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu www.wfosigw.wroclaw.pl, www.poiis-fos.wroc.pl,

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.