administracja: gość | - Zaloguj

Finansowanie Projektu

Wsparcie finansowe projektu ze środków unijnych w wys. 45,3 mln złotych oraz pomoc Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie niskooprocentowanej pożyczki w kwocie 25,16 mln złotych, umożliwiło spółce Hydro-Tech m.in. wybudowanie nowoczesnej oczyszczalni ścieków, budowę 70 km sieci kanalizacyjnej oraz przebudowę 28 km sieci wodociągowęj, co nie byłoby możliwe przy udziale tylko śroków własnych.

 

Źródła finansowania:

- dotacja POIiŚ                           - 45,3 mln zł.

- pożyczka WFOŚiGW Wrocław     - 25,1 mln zł.

- środki własne                           - 19,2 mln zł (w tym VAT 16,5 mln zł).

 

Całkowity koszt realizacji inwestycji to 89,6 mln zł brutto.

 

Zakres rzeczowy inwestycji (ETAP III) w latach 2014-2015

Zakres zrealizowany

 

KONTRAKT IX

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowogrodziec, Gierałtów i Gościszów wraz z przyłączami

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gierałtowie - 11,6 km (Etap I)

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościszowie - 7,1 km (Etap II) 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nowogrodźcu - 1,7 km (sieć kanalizacyjna) oraz 3,9 km (sieć wodociągowa)

4. Budowa przyłączy wodociągowych na ul. Chrobrego w Nowogrodźcu.

5. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Nowogrodziec, Gierałtów i Gościszów.

 

KONTRAKT X

Budowa sieci wodociągowej spinającej miejscowości Gierałtów i Nowogrodziec - 2,6 km.

 

KONTRAKT XI

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu - budowa automatycznej zlewni ścieków dowożonych oraz zbiornika wyrównawczego.

 

KONTRAKT XII

Wykonanie systemu monitorowania i wizualizacji ujęć wody, stacji uzdatniania i układu dystrybucji wody w Gminie Nowogrodziec.

 

 

Zakres rzeczowy inwestycji (ETAP II) w latach 2013-2015

Zakres zrealizowany 

 

KONTRAKT VI - zadania 1-8

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Parzycach - 8,3 km

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Milikowie (bez ul. Morelowej i Wiśniowej) - 8,7 km

3. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nowogrodźcu wraz z przyłączami - 4,8 km (sieć kanalizacyjna) oraz 4,1 km (sieć wodociągowa)

4. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Morelowej i Wiśniowej w miejscowości Milików - 1,5 km

5. Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej łączącego m. Zebrzydowa z m. Parzyce 

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowej - 9,5 km

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościszowie - 2,2 km

8. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Nowogrodziec, Milików, Parzyce, Zebrzydowa i Gościszów.

 

KONTRAKT VIII

Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Zakres rzeczowy inwestycji (ETAP I) w latach 2009-2012

Zakres zrealizowany

 

KONTRAKT I

Przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu - 1650 m3/d

 

KONTRAKT II

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Nowogrodźcu

 

Zadanie 1 - Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Nowogrodźcu - 17,7 km,

Zadanie 2 - Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Nowogrodźcu - 15,1 km

Zadanie 3 - Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w Nowogrodźcu

 

Efekt rzeczowy Inwestycji

 

W roku 2008 sieć kanalizacyjna występowała tylko w niektórych rejonach miasta Nowogrodziec. W wyniku rozbudowy sieci kanalizacyjnej finansowanych ze środków własnych, POIiŚ i PROW spółka na koniec 2015 roku będzie eksploatowała:

- ponad 90 km kanalizacji,

- 100 sztuk przepompowni ścieków głównych i przydomowych,

- około 3000 studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych.

 

Dodatkowo w zakresie gospodarki wodnej eksploatować będziemy aż 170 km sieci wodociągowej rozdzielczej i 20 km magistrali wodociągowej.

 

Efekt ekologiczny Inwestycji

Korzyści dla środowiska

 • - zabezpieczenie wód podziemnych przed przedostaniem się do nich zanieczyszczeń dzięki budowie kanalizacji sanitarnej,
 • - poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez zmniejszenie ilości zrzutów nie oczyszczonych ścieków,
 • - zapewnienie odpowiedzniej jakości wody pitnej, ograniczenie strat wody i unowocześnienie systemu wodociągowego,
 • - podwyższenie klasy czystości rzeki Kwisy, co umożliwi odbudowę ekosystemu oraz polepszy standard rekreacji i odpoczynku nad wodą.

 

Korzyści dla mieszkańców

 • - poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz zmniejszenie uciążliwości związych z eksploatacją oczyszczalni ścieków,
 • - zapewnienie mieszkańcom Nowogrodźca wody pitnej dostarczanej w sposób ciągły, o parametrach jakościowych zgodnych z wymogami polskimi i Unii Europejskiej,
 • - zwiększenie atrakcyjności gminy Nowogrodziec, zwłaszcza z punktu widzenia przyszłych inwestorów. 

 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

 

Z okazji przypadającej w tym roku 10 rocznicy członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, w całej Polsce organizowane są uroczyste obchody, będące doskonałą okazją do zaprezentowania osiągnięć i korzyści wynikających z przynależności do wspólnoty europejskiej.

Nasza spółka Hydro-Tech również wzięła udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich.

 

W dniu 5 maja 2014 roku, na terenie naszej oczyszczalni ścieków gościliśmy ponad 500 dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. Najmłodsi mieszkańcy gminy mogli zwiedzić nasz obiekt i zapoznać się z unikalną technologią oczyszczania ścieków oraz z naszym nowozakupionym pojazdem specjalistycznym do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Przedstawiciele spółki oprowadzali gości po oczyszczalni oraz opowiadali jak funkcjonuje oczyszczalnia i co dzieje się ze ściekami tutaj trafiającymi.

Uroczystość połączono z rozstrzygnięciem konkursu wiedzy dla gimnazjalistów pt. „Ochrona środowiska wodnego”, zorganizowanym przez GCKIS z Nowogrodźca. Nagrody dla zwycięzców zostały wręczone przez Burmistrza Nowogrodźca i Prezesa Spółki Hydro-Tech.

Budowa oczyszczalni ścieków stanowi element projektu „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec  - Etap IA”, w ramach którego zostaną wybudowane ponad 50 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz zmodernizowane 22 km sieci wodociągowej. Całkowity koszt tego projektu to 74 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 35,7 mln zł.

Dzięki efektywnie wykorzystanym, przez naszą spółkę środkom unijnym, Nowogrodziec może poszczycić się nowoczesną oczyszczalnią ścieków i wciąż rosnącą długością sieci kanalizacyjnej. Stopień skanalizowania gminy w przeciągu 5 lat wzrósł z 7% do 30%. Na koniec realizacji projektu liczba mieszkańców gminy Nowogrodziec korzystających z kanalizacji wzrośnie do 46%.

 

Spotkanie z mieszkańcami m. Zebrzydowa

 

Hydro-Tech Sp. z o.o. zaprasza Mieszkańców miejscowości Zebrzydowa na spotkanie dotyczące realizowanej na ich terenie inwestycji w ramach Projektu pn.:

 

"Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia",

 

które odbędzie się dnia 08.04.2014r. (wtorek) o godz. 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Zebrzydowej nr 52. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Realizacja inwestycji "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia"

 

W związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi wykonywane są prace związane z budową sieci wodociągowej w Nowogrodźcu oraz z budową kanalizacji sanitarnej w Nowogrodźcu, Parzycach, Milikowie oraz w Gościszowie.

Prace w ramach budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej przebiegają zgodnie z harmonogramem.

W miejscowości Zebrzydowa prace budowlane zostaną rozpoczęte w kwietniu 2014r. 

 


Na koniec stycznia 2014 roku wykonano:

 • Nowogrodziec - 2,2 km wodociągu i 3,0 km kanalizacji,
 • Milików - 1,5 km,
 • Parzyce - 4,3 km,
 • Gościszów - 0,7 km.

 

Szczegółowych informacji dotyczących budowy przyłącza kanalizacyjnego można uzyskać osobiście w siedzibie Spółki lub telefonicznie (75 734 9609).

 

Spotkanie z mieszkańcami m. Milików i m. Gościszów

 

Hydro-Tech Sp. z o.o. zaprasza Mieszkańców m. Milików oraz m. Gościszów na spotkanie dotyczące realizowanej na ich terenie inwestycji w ramach Projektu pn.:

 

"Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia",

 

które odbędzie się dnia 17.12.2013r. (wtorek) o godz. 16:00 w Świetlicy w Milikowie. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Podpisanie Umowy na realizację działań promocyjnych

  

W wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie promocji Projektu pn. "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia" usługę powierzono Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.

 

Dnia 21 listopada 2013r. podpisana została Umowa na działania promocyjne dla Projektu "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia" z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.


 

Spotkanie z mieszkańcami m. Parzyce

 

Dnia 26 września br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Parzyc, w związku z realizacją Projektu budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy. Mieszkańcom została przedstawiona informacja na temat prac budowlanych wykonywanych w ramach Projektu pn. "Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia".

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowogrodziec

 

Dnia 08 sierpnia 2013r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nowogrodźcu podpisana została Umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowogrodźcu, Milikowie, Parzycach, Zebrzydowej i Gościszowie".

 

W wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowogrodźcu, Milikowie, Parzycach, Zebrzydowej i Gościszowie" wybrana została oferta Konsorcjum Firm, której Liderem jest Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych MELIOBUD sp. z o.o. z siedzibą w Nowogrodźcu. Partnerem Konsorcjum jest Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. ze Świdnicy.

 

Tym samym Hydro-Tech Spółka z o.o. rozpoczęła realizację kolejnego etapu kanalizacji Gminy Nowogrodziec. W ramach inwestycji wybudowanych zostanie ok. 35 km sieci kanalizacyjnej.

 

Podpisanie Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

 

Dnia 23 maja 2013r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nowogrodźcu podpisana została z Firmą SAFEGE Oddział w Polsce Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowogrodźcu, Milikowie, Parzycach, Zebrzydowej i Gościszowie".

 

Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowogrodziec

 

W ramach Projektu pn. "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia" realizowany jest kolejny etap budowy kanalizacji w Gminie Nowogrodziec.

Kontrakt pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowogrodziec, Milików, Parzyce, Zebrzydowa i Gościszów wraz z przyłączami" realizowany jest od września 2013r., planowany termin zakończenia inwestycji przypada na maj 2015r. 

 

W ramach Kontraktu zostanie wybudowanie 4,12 km sieci wodociągowej w Nowogrodźcu oraz łącznie 33,82 km kanalizacji sanitarnej i tłocznej, z tego:

 • Nowogrodziec - 4,67 km
 • Milików - 10,18 km,
 • Parzyce - 8,17 km,
 • Zebrzydowa - 8,58 km,
 • Gościszów - 2,22 km.

Zakończenie pierwszego etapu projektu

pn. “Rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia” nr POIS.01.01.00-00-186/09

 

Spółka Hydro-Tech z dumą informuje, że zakończyła pierwszy etap realizacji wieloletniego programu budowy kanalizacji na obszarze Gminy Nowogrodziec.

galeria >>                                                                     więcej >>

Spotkanie z mieszkańcami 28.07.2011

obraz

Dni Nowogrodźca 25-26 czerwca 2011r.

W ramach akcji promocyjno-informacyjnej dotyczącej projektu „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia” podczas Dni Nowogrodźca w dniach 25 – 26.06.2011 zorganizowaliśmy imprezę dla mieszkańców Nowogrodźca, głównie dla dzieci.

 

Głównym celem było przyjazne przedstawienie idei inwestycji osobom najbardziej zainteresowanym. Szczególny nacisk został położony na dotarcie do grupy docelowej, czyli do mieszkańców obszarów Nowogrodźca, na których będzie budowana nowa sieć kanalizacyjna.

Podczas akcji promocyjnej kolorowo przebrane osoby rozdawały ulotki dotyczące projektu. Celem akcji było zwiększenie świadomości mieszkańców Nowogrodźca w kwestii gospodarki wodno-ściekowej w tym roli wody w przyrodzie oraz sposobach jej oszczędzania. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wszystkich odwiedzających. Przechodnie zadawali pytania i chętnie wyrażali swoje opinie na temat projektu.

 

Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z zakresu tworzenia baniek mydlanych. Podczas imprezy przeprowadzono liczne gry i zabawy dla dzieci m.in.: zabawy z chustą Klanza, konkursy rysunkowe, quizy tematyczne dla publiczności, nauka chodzenia na szczudłach, nauka żonglerki. Kolejną atrakcją był konkurs „Zmontuj wodociąg” oraz wykład „Pana Mądrali” na temat znaczenia wody w przyrodzie i życiu człowieka zilustrowany ciekawymi doświadczeniami chemicznymi.

 

galeria >>

obraz

Spotkanie z mieszkańcami 16.06.2011

W dniu 16 czerwca 2011 r. odbyło sie pierwsze spotanie z mieszkańcami promujące Projekt "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia"

Na spotkaniu byli obecni:

Burmistrz Nowogrodźca

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Przedstawiciele wykonawcy robót budowlanych

Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu

Pracownicy spółki Hydro-Tech

Na spotkaniu zaprezentowano zakres rzeczowy projektu, zasady podłączania nieruchomości do nowobudowanej sieci, harmonogram realizacji, odpowiadano również na pytania mieszkańców.

 

galeria

obraz

Kanalizacja sanitarna przewidziana do realizacji w ramach Projektu pn. "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia"

Sieć wodociągowa przewidziana do realizacji w ramach Projektu pn."Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia".

Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

 

Dnia 22 stycznia 2010r. o godzinie 11.00 w auli Szkoły Podstawowej im. B.Chrobrego w Nowogrodźcu Prezes Zarządu spółki Hydro-Tech Spółka z o.o. Pan Jacek Ruchała oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Pan Marek Mielczarek podpisali Umowę o dofinansowanie Projektu pn. "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia" w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. priorytetu I - gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.  

 

Całkowity koszt projektu wyniesie 62.507.412,33 zł. brutto, z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 37.218.040,49 zł., a pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu - 11.214.035,00 zł.

 

Projekt pn. "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia" współfinansowany pezez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności obejmuje budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu o przepustowości 1650 m3/d, systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Nowogrodziec o długości 15,1 km oraz sieci wodociągowych w mieście Nowogrodźcu o długości 17,5 km. 

 

 

Złożenie podpisu przez Prezesa WFOŚiGW Pana Marka Mielczarka

Złożenie podpisu przez Prezesa spółki Hydro-Tech Spółka z o.o. Pana Jacka Ruchałę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.